Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

Lịch tiếp sinh viên tuần 25 (26/01/2015 9:27:20 AM)
STT Họ tên GV Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng
1 Nguyễn Tố Như   Trực khoa   Trực khoa   Trực khoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM   Trực khoa  
2 Nguyễn Bá Trung Trực khoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM Trực khoa Trực khoa Giảng dạy K713QT/ K713TM Trực khoa   Trực khoa    
3 Nguyễn Thị  Hoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM   Trực khoa   Trực khoa   Giảng dạy K612QT Trực khoa Giảng dạy K713QT/ K713TM Trực khoa
4 Nguyễn Lê Bảo  Ngọc Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
xeloda kanser open xeloda kanser
nexium control ireland come2belgrade.com nexium control reviews