Đào tạo

info1

Chương trình đào tạo ngành ...

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có năng lực chuyên môn, năng lực thực hiện nhiệm vụ độc lập và hợp tác trong lĩnh vực quản ...

info1

Chương trình đào tạo ...

Đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh nông nghiệp có năng lực chuyên môn; có phẩm chất chính trị tốt; có đủ các kỹ năng nghề ...

info1

Chương trình đào tạo ngành ...

Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác kế toán, kiểm toán, phân tích tài ...

info1

Chương trình đào tạo ...

Đào tạo cử nhân ngành Kiểm toán có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán một ...

info1

Chương trình đào tạo ...

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là những ...

info1

Chương trình đào tạo ...

Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế phát triển có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác phân tích, hoạch định, tổ chức ...

info1

Chương trình đào tạo ...

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tốt, có nhận ...